Ada atau tanpa kita Palestina akan merdeka. Ayo bergerak bantu. Donasi Kitabisa.com x

Baca Al Qur'an Digital hanya di AppNgaji

Surat Al-Fatihah ayat 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 1. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem Tunjukilah kami jalan yang lurus,

Ihdi: pimpinlah, tunjukilah, berilah hidayah. Arti hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya, dengan baik. Macam-macam Hidayah (Petunjuk) Allah telah memberi manusia bermacam-macam hidayah, seperti yang juga dibahas dalam Tafsir Al-Fatihah oleh Muhammad Abduh. 1. Hidayah Naluri (Garizah) Manusia begitu juga binatang-binatang, dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat, yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri, dalam bahasa Arab disebut garizah. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri (mempertahankan hidup). Seorang bayi bila merasa lapar dia menangis. Sesudah terasa di bibirnya puting susu ibunya, dihisapnya sampai hilang laparnya. Perbuatan ini dikerjakannya tanpa seorang pun yang mengajarkan kepadanya, bukan pula timbul dari pengalamannya, hanya semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah kepadanya, untuk mempertahankan hidupnya. Contoh lain adalah lebah membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya dan menimbun makanan dalam lubang itu. Semua itu dikerjakan oleh binatang-binatang itu untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya, dengan dorongan nalurinya semata-mata. Banyak lagi naluri yang lain, umpamanya rasa ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, ingin bermain, ingin meniru, takut, dan lain-lain. Sifat-sifat Naluri Naluri (garizah), sebagaimana disebutkan, terdapat pada manusia dan binatang. Perbedaannya ialah naluri manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tetapi naluri binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, sedangkan binatang tidak, ia tetap seperti sediakala. Naluri-naluri itu adalah dasar bagi kebaikan, dan juga dasar bagi kejahatan. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri, orang berusaha, berniaga, bertani, artinya mencari nafkah secara halal. Sebaliknya karena naluri ingin memelihara diri itu pula orang mencuri, menipu, merampok dan lain-lain. Karena naluri ingin tahu orang belajar, sehingga memiliki pengetahuan yang banyak dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya karena naluri ingin tahu itu pula orang suka mencari-cari 'aib dan rahasia sesamanya, yang mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikianlah seterusnya dengan naluri-naluri yang lain. Naluri-naluri itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedahnya membunuhnya. Ada pemikir dan pendidik yang hendak memadamkan naluri, karena melihat segi yang tidak baik (jahat) itu. Sebab itu mereka membuat bermacam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak agar naluri itu jangan tumbuh, atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. Tetapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal, tubuh dan akhlak anak-anak. Bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh naluri itu, namun ia tidak akan mati. Boleh jadi karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap suatu naluri, maka kelihatan ia telah padam, tetapi manakala ada yang membangkitkannya, ia timbul kembali. Oleh karena itu, sekalipun naluri itu dasar bagi kebaikan, sebagaimana ia juga dasar bagi kejahatan, kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya, tetapi mendidik dan melatihnya, agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik. Allah telah menganugerahkan kepada manusia bermacam-macam naluri untuk jadi hidayah (petunjuk) yang akan dipakainya secara bijaksana. 2. Hidayah Pancaindra Karena naluri itu sifatnya belum pasti sebagaimana disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu, manusia dilengkapi lagi oleh Allah swt dengan pancaindra. Pancaindra itu sangat besar perannya terhadap pertumbuhan akal dan pikiran manusia. Sehubungan dengan itu ahli-ahli pendidikan berkata: (Pancaindra adalah pintu-pintu pengetahuan). Maksudnya ialah: dengan perantaraan pancaindra itulah manusia dapat berhubungan dengan alam sekitar, dengan arti bahwa sampainya sesuatu dari alam sekitar ini ke dalam otak manusia adalah melalui pintu-pintu pancaindra. Tetapi naluri ditambah dengan pancaindra, juga belum cukup untuk jadi pokok-pokok kebahagiaan manusia. Banyak lagi benda-benda dalam alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat (yang dapat ditangkap oleh pancaindra), ada lagi alam ma'qulat (yang hanya dapat ditangkap oleh akal). Indra penglihatan (mata) hanya dapat menangkap alam mahsusat, tangkapannya tentang yang mahhsusat itu pun tidak selamanya betul, kadang-kadang salah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu jiwa ilusi optik (tipuan pandangan), dalam bahasa Arab disebut khida' an-nadhar. Sebab itu manusia masih membutuhkan hidayah yang lain. Maka Allah menganugerahkan hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal. 3. Hidayah Akal (pikiran) a.Akal dan kadar kesanggupannya Dengan adanya akal manusia dapat menyalurkan naluri ke arah yang baik, agar naluri itu menjadi sumber bagi kebaikan, dan manusia dapat membetulkan kesalahan-kesalahan pancaindranya, membedakan yang buruk dengan yang baik. Akal bahkan sanggup menyusun mukadimah untuk menyampaikannya kepada natijah, mempertalikan akibat dengan sebab, memakai yang mahsusat sebagai tangga kepada yang ma'qulat, mempergunakan yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan untuk sampai kepada yang abstrak, maknawi, dan gaib, mengambil dalil dari adanya makhluk untuk menetapkan adanya khalik, dan begitulah seterusnya. Tetapi akal manusia juga belum memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat di samping berbagai macam naluri dan pancaindra itu. Apalagi pendapat akal itu bermacam-macam, yang baik menurut pikiran si A belum tentu baik menurut pandangan si B, malah banyak manusia yang mempergunakan akalnya, tetapi akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu dan sentimennya, hingga yang buruk itu menjadi baik dalam pandangannya, dan yang baik itu menjadi buruk. Dengan demikian nyatalah bahwa naluri ditambah dengan pancaindra, dan ditambah pula dengan akal belum cukup untuk menjadi hidayah yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hidayah lain, di samping pancaindra dan akalnya, yaitu hidayah agama yang dibawa oleh para rasul 'alaihimus-salatu was-salam. b. Benih agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia Jika menilik kepada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang diciptakan oleh manusia (al-adyan al-wadh'iyyah) terlihat bahwa pada jiwa manusia telah ada bibit-bibit kecenderungan beragama. Hal itu karena manusia mempunyai sifat merasa berutang budi, suka berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka, ketika ia memperhatikan dirinya dan alam di sekililingnya, umpamanya roti yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, binatang ternak yang digembalakannya, matahari yang memancarkan sinarnya, hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanam-tanaman, dia akan merasa berutang budi kepada suatu Zat yang gaib yang telah berbuat baik dan melimpahkan nikmat yang besar itu kepadanya. Manusia memahami dengan akalnya bahwa Zat yang gaib itulah yang menciptakannya, yang menganugerahkan kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya, segala sesuatu yang dibutuhkannya yang ada di alam ini, untuk memelihara diri dan mempertahankan hidupnya. Karena merasa berutang budi kepada suatu Zat Yang Gaib itu, maka dia berpikir bagaimana cara berterima kasih dan membalas budi itu, atau dengan perkataan lain bagaimana cara menyembah Zat Yang Gaib itu. Perihal bagaimana cara menyembah Zat Yang Gaib, adalah suatu masalah yang sukar, yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Sebab itu, di dalam sejarah terlihat tidak pernah ada keseragaman dalam hal ini. Bahkan akal pikiran manusia akan membawanya kepada kepercayaan mengagungkan alam di samping mengagungkan Zat Yang Gaib itu. Karena pikirannya masih bersahaja dan belum tergambarkan di otaknya bagaimana menyembah Zat Yang Gaib, maka dipilihlah di antara alam ini sesuatu yang besar, yang indah, yang banyak manfaatnya, atau sesuatu yang ditakutinya untuk jadi lambang bagi Zat Yang Gaib itu. Ketika dia mengagumi matahari, bulan dan bintang-bintang, sungai-sungai, binatang dan lain-lain, maka disembahnya benda-benda itu, sebagai lambang menyembah Tuhan atau Zat Yang Gaib itu, dan diciptakannya cara-cara beribadah (menyembah) benda-benda itu. Dengan cara itu timbul suatu macam kepercayaan, yang dinamakan dengan kepercayaan menyembah kekuatan alam, seperti yang terdapat di Mesir, Kaldea, Babilonia, Asiria dan di tempat-tempat lain di zaman purbakala. Dengan keterangan ini: tampak bahwa manusia menurut fitrahnya cenderung beragama, acap memikirkan dari mana datangnya alam ini, dan ke manakah kembalinya. Bila manusia mau memikirkan: Dari mana datangnya alam ini, akan sampai pada keyakinan tentang adanya Tuhan, bahkan akan sampai kepada keyakinan tentang keesaan Tuhan (tauhid), karena akidah (keyakinan) tentang keesaan Tuhan ini lebih mudah, dan lebih cepat dipahami oleh akal manusia. Karena itu dapat kita tegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid. Sejarah telah menerangkan bahwa bangsa Kaldea pada mulanya adalah beragama tauhid, kemudian mereka menyembah matahari, planet-planet dan bintang-bintang yang mereka simbolkan dengan patung-patung. Sesudah raja Namrudz meninggal, mereka pun mendewakan dan menyembah Namrudz itu. Bangsa Asiria pun pada mulanya beragama tauhid, kemudian mereka lupa kepada akidah tauhid itu dan mereka sekutukan Tuhan dengan binatang-binatang, dan inilah yang dipusakai oleh orang-orang Babilonia. Adapun bangsa Mesir, bila diperhatikan nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan dalam upacara-upacara peribadatan, jelas bahwa tidak semua orang Mesir purbakala itu orang-orang musyrik dan watsani (penyembah berhala), melainkan di antara mereka ada juga muwahhidin, penganut akidah tauhid. Di dalam nyanyian-nyanyian itu terdapat ungkapan sebagai berikut: Dialah Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya Dia mencintai seluruh makhluk, sedang Dia sendiri tak ada yang menciptakan-Nya Dialah Tuhan Yang Mahaagung, Pemilik langit dan bumi, Pencipta seluruh makhluk Dapat ditegaskan bahwa akidah tauhid ini tidak pernah lenyap sama sekali, dan tetap ada. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta seluruh yang ada di alam ini. Tuhan-tuhan atau dewa-dewa yang lain itu mereka anggap hanyalah sebagai pembantu dan pelayan atau simbol bagi Yang Maha Esa. c. Pendapat Orang-orang Arab sebelum Islam tentang Khalik (Pencipta) Orang-orang Arab sebelum datang agama Islam, kalau ditanyakan kepada mereka, Siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini? Mereka menjawab, Allah. Kalau ditanyakan, Adakah al-Lata dan al-Uzza itu menjadikan sesuatu yang ada pada alam ini? Mereka menjawab, Tidak! Mereka sembah dewa-dewa itu hanya untuk mengharapkan perantaraan dan syafaat dari mereka terhadap Tuhan yang sebenarnya. Allah berfirman tentang perkataan musyrikin Arab itu: Kami tidak menyembah mereka, melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, dengan sedekat-dekatnya. (az-Zumar/39: 3) d. Kepercayaan tentang akhirat bisa dicapai oleh akal Manakala manusia memikirkan kemanakah kembalinya alam ini? akan sampailah dia pada keyakinan bahwa di balik hidup di dunia yang fana ini akan ada lagi hidup di hari kemudian yang kekal dan abadi. Tetapi dapatkah manusia dengan akal dan pikirannya semata-mata mengetahui apakah yang perlu dikerjakan atau dijauhinya sebagai persiapan untuk kebahagiaan di hari kemudian (hari akhirat) itu? Jawabnya, Tentu saja tidak, sejarah pun telah membuktikan hal ini. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manusia telah diberi akal oleh Allah untuk jadi hidayah baginya, di samping naluri dan pancaindra. Tetapi hidayah akal itu belumlah mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Begitu juga manusia mempunyai tabiat suka beragama, dengan akalnya dia kadang-kadang telah sampai kepada tauhid. Tetapi tauhid yang telah dicapainya dengan akalnya itu sering pula menjadi kabur dan tidak murni lagi. Dengan mempergunakan akalnya, manusia juga dapat sampai kepada kesimpulan tentang adanya akhirat, tetapi hidayah akal itu belum mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Maka untuk menyampai-kan manusia kepada akidah tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh kepercayaan-kepercayaan menyembah dan membesarkan selain Allah, untuk membentangkan jalan yang benar yang akan ditempuhnya dalam perjalanan mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan untuk jadi pedoman dalam hidupnya di dunia ini, dia membutuhkan hidayah yang lain di samping hidayah-hidayah yang telah disebutkan itu. Maka Allah mendatangkan hidayah yang keempat yaitu agama yang dibawa oleh para rasul 'alaihimus-salatu was-salam. 4.Hidayah Agama a.Pokok-pokok agama ketuhanan Allah mengutus rasul-rasul untuk membawa agama yang akan menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Mula-mula yang ditanamkan oleh rasul-rasul itu adalah kepercayaan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaan-Nya, guna membersihkan itikad manusia dari syirik (mempersekutukan Allah). Rasul membawa manusia kepada kepercayaan tauhid dengan melalui akal dan logika, yaitu dengan mempergunakan dalil-dalil yang tepat dan logis. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrudz, Nabi Musa dengan Fir'aun, dan seruan-seruan Al-Qur'an kepada kaum musyrikin Quraisy semuanya mengajak agar mereka mempergunakan akal. Di samping kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa, rasul-rasul juga menyeru untuk percaya pada akhirat, dan para malaikat. Percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaan-Nya, serta adanya malaikat dan hari kemudian dinamakan al-iman bi al-gaib (percaya kepada yang gaib). Itulah yang menjadi pokok bagi semua agama samawi, dengan arti bahwa semua agama yang datangnya dari Tuhan adalah mempercayai keesaan Tuhan, para malaikat dan hari akhirat. Di samping Akidah (kepercayaan) yang disebutkan itu, para rasul juga membawa hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak dan pelajaran-pelajaran. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini tidak seluruhnya sama, artinya apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim tidak sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, tidak serupa dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu haruslah sesuai dengan keadaan tempat dan masa. Maka syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu adalah sesuai dengan masanya masing-masing. Jadi yang berlainan itu ialah hukum-hukum furu' (cabang-cabang), sedangkan pokok-pokok hukum agama seperti akidah adalah sama. Karena Muhammad saw adalah Nabi penutup maka syariat yang dibawanya, diberi oleh Allah sifat-sifat tertentu agar sesuai dengan segala masa dan keadaan. b. Hidayah yang dimohonkan kepada Tuhan Allah telah menganugerahkan agama Islam sebagai hidayah dan senjata hidup yang penghabisan, atau jalan kepada kebahagiaan yang terakhir, tetapi adakah semua orang, pandai mempergunakan senjata itu, dan adakah semua hamba Allah sukses dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Tuhan? Banyak manusia salah menerapkan agama, tidak beribadah (menyembah Allah) sesuai dengan yang diridai oleh yang disembah, tidak melaksanakan syariat sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat syariat itu. Karena itu Allah mengajarkan kepada manusia cara memohon kepada-Nya agar diberi-Nya ma'unah, dibimbing dan dijaga selama-lamanya, serta diberi-Nya taufik agar dapat memanfaatkan semua macam hidayah yang telah dianugerahkan itu menurut semestinya. Naluri-naluri agar dapat disalurkan ke arah yang baik, pancaindra agar betul, akal agar sesuai dengan yang benar, tuntunan-tuntunan agama agar dapat dilaksanakan menurut yang dimaksudkan oleh yang menurunkan agama itu, tanpa ada cacat, janggal dan salah. Tegasnya, manusia yang telah diberi Allah bermacam-macam hidayah yang disebutkan di atas (naluri, pancaindra, akal dan agama) belumlah cukup, tetapi dia masih membutuhkan ma'unah dan bimbingan dari Allah (yaitu taufik-Nya). ) Maka ma'unah dan bimbingan itulah yang kita mohonkan, dan kepada Allah sajalah kita hadapkan permohonan itu. Dengan perkataan lain, Allah telah memberi manusia hidayah-hidayah tersebut, seakan-akan Dia telah membentangkan jalan raya yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Kemudian yang dimohonkan kepada-Nya lagi, ialah agar membimbing kita dalam melalui jalan yang telah terbentang itu. Dengan ringkas hidayah dalam ayat ihdinas-siratal-mustaqim ini berarti taufik (bimbingan), dan taufik itulah yang dimohonkan di sini kepada Allah. Taufik ini dimohonkan kepada Allah sesudah kita berusaha dengan sepenuh tenaga, pikiran dan ikhtiar, karena berusaha dengan sepenuh tenaga adalah kewajiban kita, tetapi keberhasilan suatu usaha adalah termasuk kekuasaan Allah. Dengan ini terlihat pertalian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya Allah mengajari hamba-Nya agar menyembah dan memohon pertolongan kepada-Nya, sedangkan pada ayat ini Allah menerangkan apa yang akan dimohonkan, dan bagaimana memohonkannya. Maka tidak ada pertentangan antara kedua firman Allah tersebut dan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi: ¦ Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus. (asy-Syura/42: 52). Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (al-Qasas/28: 56). Sebab yang dimaksud dengan hidayah pada ayat pertama ialah menunjukkan jalan yang harus ditempuh, dan ini memang tugas nabi. Yang dimaksud dengan hidayah pada ayat kedua ialah membimbing manusia dalam menempuh jalan itu dan memberikan taufik agar sukses dan berbahagia dalam perjalanannya, dan ini tidaklah masuk dalam kekuasaan nabi, tetapi hak Allah semata-mata. Jalan yang lurus (yang menyampaikan kepada yang dituju). Apakah yang dimaksud dengan jalan lurus itu? Di atas telah diterangkan bahwa rasul-rasul telah membawa aqa'id (kepercayaan-kepercayaan), hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak, dan pelajaran-pelajaran. Pendeknya, para rasul telah membawa segala sesuatu yang perlu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Maka aqa'id, hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak dan pelajaran-pelajaran itulah yang dimaksud dengan jalan lurus itu, karena dialah yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sebagaimana disebutkan. Jadi dengan menyebut ayat ini seakan-akan kita memohon kepada Allah, Bimbing dan berilah kami taufik, ya Allah dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kami. Betulkanlah kepercayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan kepercayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan hukum, peraturan-peraturan, serta pelajaran-pelajaran agama kami. Jadikanlah kami mempunyai akhlak yang mulia, agar berbahagia hidup kami di dunia dan akhirat.

comments powered by Disqus

Daftar Surat Al-Quran

 1. Al-Baqarah (Sapi) 286 ayat
 2. Ali 'Imran (Keluarga Imran) 200 ayat
 3. An-Nisa' (Wanita) 176 ayat
 4. Al-Ma'idah (Hidangan) 120 ayat
 5. Al-An'am (Binatang Ternak) 165 ayat
 6. Al-A'raf (Tempat Tertinggi) 206 ayat
 7. Al-Anfal (Rampasan Perang) 75 ayat
 8. At-Taubah (Pengampunan) 129 ayat
 9. Yunus (Yunus) 109 ayat
 10. Hud (Hud) 123 ayat
 11. Yusuf (Yusuf) 111 ayat
 12. Ar-Ra'd (Guruh) 43 ayat
 13. Ibrahim (Ibrahim) 52 ayat
 14. Al-Hijr (Hijr) 99 ayat
 15. An-Nahl (Lebah) 128 ayat
 16. Al-Isra' (Memperjalankan Malam Hari) 111 ayat
 17. Al-Kahf (Goa) 110 ayat
 18. Maryam (Maryam) 98 ayat
 19. Taha (Taha) 135 ayat
 20. Al-Anbiya' (Para Nabi) 112 ayat
 21. Al-Hajj (Haji) 78 ayat
 22. Al-Mu'minun (Orang-Orang Mukmin) 118 ayat
 23. An-Nur (Cahaya) 64 ayat
 24. Al-Furqan (Pembeda) 77 ayat
 25. Asy-Syu'ara' (Para Penyair) 227 ayat
 26. An-Naml (Semut-semut) 93 ayat
 27. Al-Qasas (Kisah-Kisah) 88 ayat
 28. Al-'Ankabut (Laba-Laba) 69 ayat
 29. Ar-Rum (Romawi) 60 ayat
 30. Luqman (Luqman) 34 ayat
 31. As-Sajdah (Sajdah) 30 ayat
 32. Al-Ahzab (Golongan Yang Bersekutu) 73 ayat
 33. Saba' (Saba') 54 ayat
 34. Fatir (Maha Pencipta) 45 ayat
 35. Yasin (Yasin) 83 ayat
 36. As-Saffat (Barisan-Barisan) 182 ayat
 37. Sad (Sad) 88 ayat
 38. Az-Zumar (Rombongan) 75 ayat
 39. Gafir (Maha Pengampun) 85 ayat
 40. Fussilat (Yang Dijelaskan) 54 ayat
 41. Asy-Syura (Musyawarah) 53 ayat
 42. Az-Zukhruf (Perhiasan) 89 ayat
 43. Ad-Dukhan (Kabut) 59 ayat
 44. Al-Jasiyah (Berlutut) 37 ayat
 45. Al-Ahqaf (Bukit Pasir) 35 ayat
 46. Muhammad (Muhammad) 38 ayat
 47. Al-Fath (Kemenangan) 29 ayat
 48. Al-Hujurat (Kamar-Kamar) 18 ayat
 49. Qaf (Qaf) 45 ayat
 50. Az-Zariyat (Angin yang Menerbangkan) 60 ayat
 51. At-Tur (Bukit Tursina) 49 ayat
 52. An-Najm (Bintang) 62 ayat
 53. Al-Qamar (Bulan) 55 ayat
 54. Ar-Rahman (Maha Pengasih) 78 ayat
 55. Al-Waqi'ah (Hari Kiamat) 96 ayat
 56. Al-Hadid (Besi) 29 ayat
 57. Al-Mujadalah (Gugatan) 22 ayat
 58. Al-Hasyr (Pengusiran) 24 ayat
 59. Al-Mumtahanah (Wanita Yang Diuji) 13 ayat
 60. As-Saff (Barisan) 14 ayat
 61. Al-Jumu'ah (Jumat) 11 ayat
 62. Al-Munafiqun (Orang-Orang Munafik) 11 ayat
 63. At-Tagabun (Pengungkapan Kesalahan) 18 ayat
 64. At-Talaq (Talak) 12 ayat
 65. At-Tahrim (Pengharaman) 12 ayat
 66. Al-Mulk (Kerajaan) 30 ayat
 67. Al-Qalam (Pena) 52 ayat
 68. Al-Haqqah (Hari Kiamat) 52 ayat
 69. Al-Ma'arij (Tempat Naik) 44 ayat
 70. Nuh (Nuh) 28 ayat
 71. Al-Jinn (Jin) 28 ayat
 72. Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut) 20 ayat
 73. Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul) 56 ayat
 74. Al-Qiyamah (Hari Kiamat) 40 ayat
 75. Al-Insan (Manusia) 31 ayat
 76. Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) 50 ayat
 77. An-Naba' (Berita Besar) 40 ayat
 78. An-Nazi'at (Malaikat Yang Mencabut) 46 ayat
 79. 'Abasa (Bermuka Masam) 42 ayat
 80. At-Takwir (Penggulungan) 29 ayat
 81. Al-Infitar (Terbelah) 19 ayat
 82. Al-Mutaffifin (Orang-Orang Curang) 36 ayat
 83. Al-Insyiqaq (Terbelah) 25 ayat
 84. Al-Buruj (Gugusan Bintang) 22 ayat
 85. At-Tariq (Yang Datang Di Malam Hari) 17 ayat
 86. Al-A'la (Maha Tinggi) 19 ayat
 87. Al-Gasyiyah (Hari Kiamat) 26 ayat
 88. Al-Fajr (Fajar) 30 ayat
 89. Al-Balad (Negeri) 20 ayat
 90. Asy-Syams (Matahari) 15 ayat
 91. Al-Lail (Malam) 21 ayat
 92. Ad-Duha (Duha) 11 ayat
 93. Asy-Syarh (Lapang) 8 ayat
 94. At-Tin (Buah Tin) 8 ayat
 95. Al-'Alaq (Segumpal Darah) 19 ayat
 96. Al-Qadr (Kemuliaan) 5 ayat
 97. Al-Bayyinah (Bukti Nyata) 8 ayat
 98. Az-Zalzalah (Guncangan) 8 ayat
 99. Al-'Adiyat (Kuda Yang Berlari Kencang) 11 ayat
 100. Al-Qari'ah (Hari Kiamat) 11 ayat
 101. At-Takasur (Bermegah-Megahan) 8 ayat
 102. Al-'Asr (Asar) 3 ayat
 103. Al-Humazah (Pengumpat) 9 ayat
 104. Al-Fil (Gajah) 5 ayat
 105. Quraisy (Quraisy) 4 ayat
 106. Al-Ma'un (Barang Yang Berguna) 7 ayat
 107. Al-Kausar (Pemberian Yang Banyak) 3 ayat
 108. Al-Kafirun (Orang-Orang kafir) 6 ayat
 109. An-Nasr (Pertolongan) 3 ayat
 110. Al-Lahab (Api Yang Bergejolak) 5 ayat
 111. Al-Ikhlas (Ikhlas) 4 ayat
 112. Al-Falaq (Subuh) 5 ayat
 113. An-Nas (Manusia) 6 ayat

Daftar Juz dalam Al-Quran

 1. Juz ke-2
 2. Juz ke-3
 3. Juz ke-4
 4. Juz ke-5
 5. Juz ke-6
 6. Juz ke-7
 7. Juz ke-8
 8. Juz ke-9
 9. Juz ke-10
 10. Juz ke-11
 11. Juz ke-12
 12. Juz ke-13
 13. Juz ke-14
 14. Juz ke-15
 15. Juz ke-16
 16. Juz ke-17
 17. Juz ke-18
 18. Juz ke-19
 19. Juz ke-20
 20. Juz ke-21
 21. Juz ke-22
 22. Juz ke-23
 23. Juz ke-24
 24. Juz ke-25
 25. Juz ke-26
 26. Juz ke-27
 27. Juz ke-28
 28. Juz ke-29
 29. Juz ke-30
🔝